07/12/2022

Là đơn vị tiên phong trong lĩnh vực cung cấp dữ liệu và thông tin phân tích độc lập, FiinGroup vinh dự cung cấp Hệ thống FiinPro – Hệ thống dữ liệu Kinh tế - Tài chính – Vĩ mô cho trong khuôn khổ triển khai dự án thành phần: “Xây dựng thư viện điện tử dùng chung cho các cơ sở giáo dục đại học ở Việt Nam”

Page 1 of 3