Cổ đông lớn


Kể từ ngày 01/08/2022 Công ty Cổ phần FiinGroup thay đổi từ mười cổ đông (bao gồm hai cổ đông tổ chức là Nikkei Inc. và QUICK Corp.) sang bốn cổ đông bao gồm Công ty Cổ phần FiinGroup Việt Nam (sở hữu 99,96%) và ba cá nhân bao gồm ông Nguyễn Quang Thuân (Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc, sở hữu 0,018%), ông Nguyễn Hữu Hiệu (Giám đốc Hoạt động, sở hữu 0,018%) và bà Vũ Thị Hoàn (Giám đốc Tài chính, sở hữu 0,004%).

Alternate Text

Báo cáo Tài chính


Tháng 3, 2024

2023

Đã kiểm toán

Tháng 3, 2023

2022

Đã kiểm toán

Tháng 3, 2022

2021

Đã kiểm toán

Tháng 3, 2021

2020

Đã kiểm toán

Tháng 3, 2020

2019

Đã kiểm toán

Tháng 3, 2019

2018

Đã kiểm toán

Văn bản Pháp lý


28 Tháng 6

2022